از مجموعه فعالیت های دنا در حوزه گردشگری فراهم آوردن امکان پرداخت الکترونیکی برای گرشگران در قالب کارت صرافی می باشد. گردشگر با مراجعه به شبکه صرافی در شهرهای مختلف و در مبادی ورودی ایران ارز خود را به قیمت روز تبدیل کرده و معادل آن را به شکل ریالی در قالب یک کارت بانکی شتابی در همان محل صرافی و بدون اتلاف وقت دریافت می کند. صرافی ها می توانند با پیوستن به شبکه صرافی اختصاصی توریست کارت به طیف جدیدی از مشتریان این کارت ها دست یابند که علاوه بر تبدیل ارز از مزایای کارت بانکی صرافی هم بهره مند می گردند. کارت صرافی می تواند کارتی مزین به نام و نشان تجاری شرکت صرافی متقاضی باشد.


برای پیوستن به شبکه صرافی توریست کارت دنا فرم زیر را جهت ثبت نام تکمیل و ارسال نمایید: